Sunday, May 12, 2013

ಊರುಗೋಲು"¤£Àß PÁ®Ä DA¥ÀÅöåmÉÃmï ªÀiÁqÀĪÀAxÀºÀ ¥Àj¹Üw §AzÀzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉ?" PÉñÀªÀ PÉýzÀ.
"CAiÉÆåà CzÉÆAzÀÄ ¥ÀÅlÖ PÀxÉ. ªÉÆ£Éß K£ÁAiÀÄÆÛAzÉæ.." JAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÉ.

£ÀqÉzÉ... £ÀqÉzÉ, zÀtÂAiÀÄzÉà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. ¹ÃzÁ F dUÀ¢AzÁZÉUÉ, ¢UÀAvÀzÁZÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀ¤ß¹vÀÄÛ. zsÀÄvÉÛAzÀÄ £À£Àß zÁjUÀqÀتÁV JzÀÄÝ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄgÀ. ©Ãd ©vÀÛzÀÄÝ UÉÆwÛ®è. CAPÀÄgÀªÁzÀzÀÄÝ UÉÆwÛ®è. VqÀªÁzÀzÀÄÝ UÉÆwÛ®è. ªÀÄgÀªÁV JzÀÄݤAwzÉ CqÀتÁV.

VqÀªÁV w½AiÀÄzÀÄÝ ªÀÄgÀªÁV w½¢ÃvÉÃ? GºÀÆA. CxÀðªÉà DUÀ°®è. "K ªÀÄgÀ AiÀiÁPÉ zÁjUÀqÀتÁV ¤Aw¢ÝÃ?" "£Á£ÉãÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ¥ÀÅöà?" "¤£ÀߣÀÄß PÀrzÉà £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤£Àß GzÉÝñÀªÉÇà ºÉüÀÄ?" »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÉ. K£ÀÆ zÀ¤ PÉý¸À°®è. MtVzɯÉUÀ¼À ªÀÄgÀªÀÄgÀ ¸ÀzÀÄÝ. UÁ½ ©Ã¹zÁUÀ C®ÄUÁrzÀ PÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ CjAiÀÄzÀ ¨sÁµÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¦¸ÀÄUÀÄnÖzÀĪÀÅ.

ªÀÄgÀ¢AzÀ J¯ÉAiÉÆAzÀÄ vÉïÁqÀÄvÁÛ PɼÀQ̽¬ÄvÀÄ.
ºÀuÉÆÚAzÀÄ vÀÄ¥ÀPÀÌ£É §AzÀÄ ©vÀÄÛ.
£ÀÆål£ÀߣÀAvÉ D±ÀÑAiÀÄðZÀQvÀ£ÁV £ÉÆÃrzÉ. £ÀÆål£ÀߣÀ PÁ®PÀÆÌ £À£Àß PÁ®PÀÆÌ ºÉaÑ£À ªÀåvÁå¸ÀªÉãÀÆ E®è. ºÀtÚ£ÀÄß GzÀÄgÀ®Ä ©lÖgÉ FUÀ®Æ CzÀÄ ºÁgÁqÀzÉà £É®zÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉ C®èªÉà UÀÄgÀÆ?

PɼÀ©zÀÝ ºÀtÚ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÉ. MA¢µÉÖà ¹¥Éà ©r¹zÉ. gÀ¸À f£ÀÄVvÀÄ. UÁAiÀĪÁzÁUÀ zÉúÀ¢AzÀ f£ÀÄUÀĪÀ gÀPÀÛzÀAvÉ! ºÀ®Äè ºÁQ D ºÀtÚ£ÀÄß eÉÆÃgÁV PÀaÑ CUÉAiÀÄvÉÆqÀVzÉ. vÀAzÀÆj aPÀ£ï£ÀAvÉ! £ÀAvÀgÀ dÄgÉæAzÀÄ gÀ¸À »ÃjzÉ. ¥À¸ÀAzÁzÀ gÀÄa. vÀĸÀÄ ¹», vÀĸÀÄ G¥ÀÅöà¥ÀÅöà, vÀĸÀÄ MUÀgÀÄ CAvÀÆ ZÉ£ÁßVvÀÆÛ C¤ß.

ºÀtÄÚ w£ÀÄßwÛzÀÝAvÉ £À£ÀUÉ J.PÉ.gÁªÀiÁ£ÀÄd£ÀßgÀ CAUÀÄ® ºÀļÀÄ«£À £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ ºÁqÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄÄvÁÛ C¼ÉAiÀÄÄvÁÛ CAUÀÄ®zÀÄ ºÀļÀÄ ¢UÀAvÀzÉqÉUÉ £ÀqÉzÉà ©nÖvÀAvÀ¯Áè. CAzÀ ºÁUÉ £Á£ÀÆ F dUÀªÀ£ÀÄß ºÉeÉÓUÀ¼À°è C¼ÉAiÀÄÄvÁÛ EµÀÄÖzÀÆgÀ §AzÀªÀ. £À£Àß ¢UÀAvÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀ¯Áè. ¤zsÁ£ÀªÁV DzÀgÀÆ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄgÀ §¼À¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉeÉÓ ElÖgÉ CzÉà ºÀtÄÚ PÉÆlÖªÀÄgÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä ©qÀÄwÛzÉ! F ¨Áj ©¼À®Ä CqÀØ §AvÀÄ.

ªÀÄvÉÛ £À£Àß ¥ÀæAiÀiÁtzÀ UÀw? K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ? D¯ÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ºÉƼɬÄvÀÄ. ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß F §¢¬ÄAzÀ ºÀwÛ D §¢¬ÄAzÀ E½zÀÄ ©lÖgÉ! ºËzÀÄ WÀlÖªÉÇAzÀ£ÀÄß zÁnzÀ ºÁUÉ! D §¢ K¤zÉAiÉÆà ªÀÄvÉÛ.

EzÉà ¸Àj JAzÀÄ ªÀÄgï KgÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÉ. ªÉÆzÀ® ºÀAvÀ ZÉ£ÁßVAiÉÄà KjzÉ. DzÀgÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ PÀªÀ¯ÉÆqɬÄvÀÄ. F §¢AiÉÆÃ-D §¢AiÉÆÃ.. ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉÆÃ, ¤®ÄèªÀÅzÉÆÃ, KgÀĪÀÅzÉÆÃ, E½AiÀÄĪÀÅzÉÆà - F §¢ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÄ PÀªÀ®ÄUÀ¼ÀÄ. D §¢AiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ. F JgÀqÀÄ PÀªÀ®ÄUÀ¼À°è JqÀ §¢AiÀÄzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆgÀÄ PÀªÀ®ÄUÀ¼ÁV MqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. §®§¢AiÀÄzÀÄ £Á¯ÁÌV. MlÄÖ JµÁÖAiÀÄÄÛ? vÀ¯É vÀÄj¹PÉÆAqÉ. £Á£ÀÄ C£ÀAvÀ£ÁgÁAiÀÄt JAzÀÄ ºÉ¸ÀjlÄÖPÉƼÀî¨ÁgÀ¢vÀÄÛ. F C£ÀAvÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è DAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß?

¨ÉÃqÀ E½zÀÄ ªÁ¥À¸ÁìUÉÆÃt JAzÀÄPÉÆAqÉ. PɼÀ£ÉÆÃrzÀgÉ §ÄqÀªÉà E®è. AiÀiÁgÉÆà FUÁUÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß PÀrzÀĺÁQ©nÖzÁÝgÉ. CzÉÆà C°è. zÀÆgÀzÀ°è CzÀÄ GgÀĪÀ¯ÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄwÛzÉ. ºÁ.. zsÀUÉ.. «¥ÀjÃvÀ PÁªÀÅ.. ©¹.. ¨ÉªÀgÀÄwÛzÉÝãÉ. ¨ÉªÀgÀÄ vÉÆlÄÖ vÉÆmÁÖV PɼÀ©Ã¼ÀÄwÛzÉ. zÀÆgÀzÀ ¨ÉAQ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÀ©âzÉ. DzÀgÉãÀÄ? ¨ÉªÀj£À ºÀ¤UÀ½AzÀ ¨ÉAQ £ÀAzÀĪÀÅzÀ£ÉßAzÁzÀgÀÆ PÉý¢ÝÃgÁ?

ªÀÄgÀzÀ PÉÆA¨É¬ÄAzÀ '¸Àw' AiÀÄ ºÁUÉ £ÉÃgÀ ¨ÉAQUÉ ºÁgÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÉãÁ¬ÄvÀÄ £Á¤ÃUÀ ¥sÉÊgï ¥ÀÇæ¥sï DVzÉÝãÉ. UÀAqÁzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀwAiÀiÁUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ JAvÀÄ?

PɼÀUÉ ºÁ¢zÀ £Á£ÀÄ ºÁUÉà ©zÀÄÝ ©mÉÖ. K£ÁAiÀÄÆÛAvÀ UÉÆwÛ®è. JzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÉÝ. PÁ®ÄPÀr¢zÀÝgÀÄ.

£À£Àß PÀxÉ ªÀÄÄV¹zÉ.

"C®è ¤£Àß zÉúÀ D¸ÀàvÉæAiÀĪÀjUÉ J°è ¹QÌvÀÄ?"

"£Á£Éà £ÀqÀPÉÆAqÀÄ §AzÉÃAvÀ ºÉüÁÛgÉ. ªÀÄÆ¼É ¥ÀÅr¥ÀÅrAiÀiÁV ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃVzÀÝ PÁ®£Àß ºÉÃUÉ Hj £ÀqÉ §gÉÆÃPÉÌ ¸ÁzsÀå? CAvÀ PÉýzÀgÉ D qÁPÀÖgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ GvÀÛgÀ«®è."

"ªÀÄ®VzÁÝUÀ F PÀ£À¸ÀÄ ©zÀÄÝ PÀ®Äè UÀÄAqÉãÁzÀgÀÆ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ©Ã½¹PÉÆAqÉåãÉÆÃ?"

"ºÁUÉãÀÆ £É£À¦®è"

"EzÀÄ PÀ£À¸ÀÆ£ÉÆßÃzÀÄ SÁwæãÁ?"

"£À£ÀUÀAvÀÆ ¤zÉÝÃzÉà £É£À¦®è. DzÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß PÀ£À¸ÀÆ£ÉÆßÃzÀÄ ºÁåUÉ? ¨ÉÃQzÀÝgÉ gÁwæ PÀAqÀ ºÀUÀ®ÄUÀ£À¸ÀÆAvÀ ºÉüÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ."

"¤£ÀUɯÉÆèà ¨sÀæªÉÄ"

"CzÀÄ ¤£ÀUÉà AiÀiÁPÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ?"

"ºÉÆÃUÀ° ©qÀÄ. FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁrÛÃAiÀÄ?"

"£À£Àß PÁ®£ÀÄß PÀrzÀĺÁQzÀ D ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀĺÁQ Fmï PÁ dªÁ¨ï ¥ÀvÀÜgï ¸ÉÃ.." CAvÀ »A¢ ¹£ÉêÀiÁzÀ »ÃgÉÆà ºÁUÉ PÉñÀªÀ¤UÉ ºÉý©mÉÖ. £Á£ÀÄ HgÀÄUÉÆîÆgÀÄvÁÛ ºÉeÉÓ ºÁQzÉ.

DzÀgÉ FUÀ EµÀÄÖ¢£ÀzÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ D ªÀÄgÀ £À£ÀUÉ ¹QÌ®è. £À£Àß PÀAPÀļÀ PɼÀV£À HgÀÄUÉÆÃ®Ä D ªÀÄgÀªÉà JAzÀÄ £À£ÀVÃUÀ SÁwæ C¤ß¸À°PÉÌ ¸ÀÄgÀĪÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ FVÃUÀ £Á£ÀÄ HgÀÄUÉÆî£ÀÄß ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¢nÖ¸ÀÄvÉÛãÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ ¥ÀæAiÀiÁtUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîwÛ®è.

1988
© ಎಂ.ಎಸ್.ಶ್ರೀರಾಮ್ | 

No comments: