Sunday, May 12, 2013

ಎಂದೆಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಆದರೂ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಥೆMAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ NzÀÄwÛzÀÝ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ F «ZÁgÀ JzÀÄÝ ¤AwvÀÄ. FUÀ D ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £É£À¥ÁUÀÄwÛ®è. §ºÀıÀB ¨ÉƺÉðøÀ£À ¥ÀŸÀÛPÀªÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ EAxÀ «avÀæ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ªÀÄÆvÀðgÀÆ¥À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ£À ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À¯ÉèÃ.

F dUÀwÛ£À°è £Á£ÉƧâ£Éà EzÉÝãÉ. ¸ÀA¥ÀÇtð MAn. £À£Àß ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ WÀ¤Ã¨sÀ«¹zÀ ¤ÃgÀÄ, PÀ¯ÁèV¤AvÀ d£À EzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ G¹gÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛãÉ. DzÀgÀÆ UÁ½AiÀÄ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. zÀlÖ ºÉÆUÉ »ÃjzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¹UÀgÉÃl£Éßà ªÀÄÆV£À°èlÄÖ ¸ÉÃzÀÄwÛzÉÝãÉÆà JA§AvÉ. DzÀgÉ £À£ÀUÉãÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è. PɪÀÄÄä §gÀĪÀÅ¢®è. G¹gÀÄUÀlÄÖªÀÅ¢®è. CzÉÆAzÀÄ ¸ÀºÀd QæAiÉÄAiÀÄAvɤ߸ÀÄvÀÛzÉ.

£Á£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ AiÀiÁgÉÆA¢UÉ JA§ ¥Àæ±Éß PÁqÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß fêÀ£ÀzÀ°è J¸ÀVzÀ ¥Á¥ÀUÀ¼À£É߯Áè AiÀiÁgÀ¯ÁèzÀgÀÆ vÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. vÀ¥ÉÇà¦àUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉüÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ vÀAiÀiÁj®è. AiÀiÁgÀÆ E®è. J®ègÀÆ ²¯ÉUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. CxÀªÁ ²¯ÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀgÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ªÀåªÀzsÁ£À«®è.

£À£Àß Q«UÀ½UÉ K£ÁzÀgÀÆ PÉüÀ¨ÉÃPɤ߸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ°UÉ PÉÆÃV¯ÉAiÀÄ PÀĺÀÆ - £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÀÆ£Àå. K£ÀÆ PÉý¸ÀĪÀÅ¢®è. ¤zsÁ£ÀªÁV a°¦°, PÀ¦UÀ¼À Qa¦a ±À§Ý PÉý¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÝQÌzÀÝAvÉ UÀgï JA§ «avÀæ ±À§Ý. ¥Àæ¥ÀAZÀªÉà ±À¨ÁÝPÁgÀzÀ°è ªÀÄÆr §gÀÄvÀÛzÉ. D ±À§Ý¸ÁUÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ°£À ±ÀÆ£ÀåPÉÌà »A¢gÀÄUÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉãÀÆ PÉüÀĪÀÅzÉà E®è. £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ zÀqÀ§qÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÉAiÉÆà E®èªÉÇà £À£ÀUÉà w½AiÀÄĪÀÅ¢®è.

¨ÁAiÀiÁjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ J®Æè ¤Ãj®è. JPÉAzÀgÉ J®èªÀÇ WÀ¤Ã¨sÀ«¹©nÖzÉ. K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉÆà w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ®è. UÀAl®Ä MtVzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄ£À¹ì£ÉƼÀUÉ §AzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀQ̽¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß JAd®£Éßà £Á£ÀÄ PÀrzÀÄ CUÉzÀÄ ¥ÀÅr¥ÀÅrªÀiÁr £ÀÄAUÀÄvÉÛãÉ. ¸Àé®à vÀA¥ÁzÀAvɤ߸ÀÄvÀÛzÉ.

ºÁUÉà ¤AwgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀtÂâlÄÖ £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉ. D ¥ÀŸÀÜPÀ vÉgÉzÀÄPÉÆArzÉ. NzÉÆÃtªÉAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ J®èªÀÇ ªÉÆÃr CPÀëgÀUÀ¼ÀAvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. ºËzÀÄ .. K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆé ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑvÉÛãÉ. ªÀÄÄR¥ÀÅl £ÉÆÃrzÁUÀ £À£ÀUÉà D±ÀÑAiÀÄð! CzÀÄ £Á£Éà §gÉ¢gÀĪÀ £À£ÀßzÉà ¥ÀŸÀÛPÀ!!

¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÀÝ ºÁUÉà £À£ÀUÉ F dUÀvÀÄÛ ¥ÀjªÀwðvÀªÁzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. J¯Éè®Æè ºÀ¹gÀĺÉÆ£ÀÄß. J¯Éè®Æè Zɮī£À ZÀ®£É PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. Q«UÉ EA¥ÁzÀ PÀ®gÀªÀ PÉý¸ÀÄvÀÛzÉ. ºËzÀÄ £Á£ÀÄ D²¹zÀÝ ¥Àj¹Üw EzÉÃ. FUÀ £À£Àß vÀ¥ÉÇà¦àUÉ PÉüÀ®Ä C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ ¹zÀÞjgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UɯÁè ¸ÀàA¢¸À¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ D¯ÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ¯Éà £Á£ÀÄ PÁAiÉÆðãÀÄäR£ÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛãÉ. CgÉÃ! £Á£Éà dqÀªÁUÀÄwÛzÉÝãÉ. JµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ C®ÄUÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. £Á¤ÃUÀ ±Á¥ÀUÀæ¸ÀÜ£ÀAvÉ, EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ²¯ÉAiÀiÁVzÉÝãÉ. ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® dUÀ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹ÜgÀªÁV dqÀªÁV ¤AwzÉÝãÉ.

F jÃwAiÀÄ «avÀæ «ZÁgÀ JzÀÄÝ ¤AvÀ PÀÆqÀ¯Éà £À£ÀUÉ gÉÃfUÉ C¤ß¹vÀÄ. AiÀiÁPÉ F «avÀæ avÀæ»A¸ÁvÀäPÀ C£ÀĨsÀªÀ? ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ NzÀÄwÛzÀÝ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄÄaÑmÉÖ. D C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÛ JzÀÄÝ ¤®è°®è. CzÀÄ C°èUÉà ¤AvÀĺÉÆìÄvÀÄ.

CA¢¤AzÀ®Æ £Á£ÀÄ D ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉÝãÉ. £À£ÀV£ÀÆß CzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¹QÌAiÉÄà E®è. ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÆ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÀÆ EAxÀzÉà C£ÀĨsÀªÀªÁ¢ÃvÀÄ. DUÀ K£ÀĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. D ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀÄÄaÑ©r CµÉÖÃ. F PÀxÉ N¢zÁUÀ®Æ ¤ªÀÄUÉ CAxÀzÉà C£ÀĨsÀªÀªÁzÀgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ F PÀxÉ NzÀ¨ÉÃr. NzÀ®Ä ¤ªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÀÇ E®è. KPÉAzÀgÉ F PÀxÉ E°èUÉà ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ.


1988No comments: